Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Innhold

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg, er Miljødirektoratets direktør. 

Regulering av Miljødirektoratets behandling av personopplysninger

Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss i Miljødirektoratet. Vi er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt.

Miljødirektoratet er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) når vi behandler personopplysninger.

Vi vil i hovedsak innhente de aktuelle personopplysningene direkte fra deg som bruker. Vi varsler deg hvis vi samler inn opplysninger fra en tredjepart, for eksempel fra Folkeregisteret.

Merk likevel at vi ikke varsler deg hvis vi er lovpålagt å samle inn opplysningene, hvis det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å varsle deg, eller hvis det er på det rene at du allerede kjenner til informasjonen som varslet ville inneholdt.

Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for å ivareta avtaleforholdet som du inngår med oss når du registrerer deg som bruker av tjenestene våre, informerer vi deg først om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og hva opplysningene vil bli brukt til.

Derfor behandler vi personopplysninger om deg

Formålet vårt med å behandle personopplysninger er i første rekke å ivareta forvaltningsoppgavene våre innenfor områdene klima, naturmangfold, friluftsliv og forurensning.

Vi behandler personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss muligheter til det.

Vi samler inn følgende personopplysninger og behandler dem til følgende formål:

 • For å sende ut nyhetsbrev og gi informasjon om virksomheten vår
  Vi samler inn e-postadressen din for dette formålet og behandler den i tråd med avtalen som du inngår med oss når du melder deg på nyhetsbrevet og bekrefter at du vil motta det. Vi forplikter oss til ikke å gi e-postadressen din videre til andre eller å bruke den til noe annet enn å sende deg nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å klikke på en lenke i nyhetsbrevet du mottar.
 • For å besvare henvendelser som kommer inn til oss
  Vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vi gjør en interesseavveining og vurderer om det er nødvendig for oss å lagre noe av denne informasjonen i et begrenset tidsrom. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe brukerne med det de lurer på.
 • For å få informasjon om bruken av nettsidene våre
  Vi har gjort en interesseavveining og kommet frem til at vi skal bruke informasjonskapsler (cookies) til å behandle personopplysninger. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for at vi skal kunne tilpasse nettsidene våre til brukerne. Vi ivaretar likevel personvernet ditt ved at vi bare bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Opplysninger om ansatte og jobbsøkere

Ansatte

Miljødirektoratet behandler opplysninger om ansatte for å administrere lønn og arbeidsforhold. Vi registrerer opplysningene vi trenger for å betale ut lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om den ansatte er knyttet til den ansattes arbeidsinstruks og tilretteleggingen av den ansattes arbeid.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b): Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i.

Vi registrerer dessuten opplysninger om personer som ankommer og forlater Miljødirektoratets bygg, og i tilknytning til tilgangsstyring i IT-systemene våre. Vi innhenter opplysningene fra de ansatte selv.

Vi utleverer disse opplysningene til andre bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpålagte formål. Sletterutinene våre for personalopplysninger følger bokføringsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes som offentlige opplysninger og kan bli publisert på nettsidene våre.

Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i arkivsystemet vårt. Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmappene skal bevares (det vil si at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmappene blir ryddet når arbeidsforholdet opphører, og vi avleverer dem til Arkivverket. Tilgangen er begrenset til tjenstlige behov.

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Miljødirektoratet, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere søknaden din.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b): Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Dersom søknaden inneholder spesielle kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Vi journalfører alle stillingssøknader i Miljødirektoratets postjournal og lagrer dem i det elektroniske arkivet vårt i om lag ett år før vi makulerer dem. Vi bevarer alle andre dokumenter, slik som søkerlister, innstillinger og alle stillingssøknader på avdelingsdirektørnivå.

Utlevering av personopplysninger

Vi utleverer personopplysninger om deg til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av en lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

Vi kan også utlevere personopplysningene dine på en sikker måte til andre parter dersom det er nødvendig for å gjennomføre forvaltningsoppgavene vi har, og disse involverer deg. Overføringen av personopplysningene til databehandlerne våre blir ikke ansett som utlevering av personopplysninger.

Miljødirektoratet er omfattet av offentleglova. Det innebærer at saksdokumentene og journalene våre og andre lignende dokumenter som hovedregel er åpne for innsyn. Vi kan få krav om innsyn i sammenstillinger av opplysninger som er elektronisk lagret, hvis dette kan gjøres på en enkel måte.

Miljødirektoratet utleverer dokumenter og sammenstillinger i samsvar med offentleglova når vi får inn et krav om innsyn, unntatt hvis dokumentet, journalen eller sammenstillingen inneholder opplysninger som er taushetsbelagt etter lov eller forskrift, eller bør unntas for offentligheten med hjemmel i offentleglova.

I slike tilfeller vurderer Miljødirektoratet om det er mulig å gi delvis innsyn i opplysningene slik det følger av plikten til å vurdere meroffentlighet. Taushetsbelagte opplysninger blir ikke utlevert.

Overføring av personopplysninger til utlandet

Vi utleverer ikke personopplysninger til land utenfor EU-/EØS-området.

Slik beskytter vi dine opplysninger

Det å beskytte personopplysningene dine er en høyt prioritert oppgave for oss. Vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon.

Sikkerhetsarbeidet vårt omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, blant annet å beskytte personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dermed sørger vi for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak til for eksempel å forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

Bruk av databehandlere

Miljødirektoratet bruker i enkelte tilfeller eksterne databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

I slike tilfeller inngår vi avtaler med den aktuelle databehandleren for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og kravene våre til behandling av personopplysninger.

Bruken av databehandlere er ikke å regne som utlevering av personopplysninger.

Lagringstid

Vi sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandlingen er oppfylt, med mindre lovgivningen gjør at vi skal eller kan oppbevare opplysningene utover dette.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler basert på samtykket ditt, slettes hvis du trekker tilbake samtykket.

Rettighetene dine når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi har om deg, eller kreve at vi korrigerer eller sletter dem. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og benytte deg av retten til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet.

I tillegg til å kreve innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg, kan du kreve å få en beskrivelse av hvilke typer opplysninger vi behandler, og mer informasjon om hvordan vi behandler dem.

Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, sender du en henvendelse per e-post til Miljødirektoratets personvernombud. Vi svarer på henvendelsen så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

Før vi besvarer henvendelsen, ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi mer informasjon. Dette er for å være sikre på at vi bare gir tilgang til personopplysningene til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Klager

Hvis du har noen klager på Miljødirektoratets behandling av personopplysningene om deg, kan du rette klagene til Datatilsynet.

Endringer

Hvis vi endrer på tjenestene våre, eller hvis det skjer endringer i regelverket om behandlingen av personopplysninger, kan det føre til at vi må endre informasjonen du har fått her.

Du finner alltid oppdatert informasjon lett tilgjengelig på denne nettsiden.

Miljødirektoratets personvernombud

Vi svarer på din henvendelse til oss så fort som mulig, senest innen 30 dager.

Hente innhold fra Miljødirektoratet.no

 • Du kan gjenbruke alt innholdet fra nettstedet vårt via et innholds-API (Content API).
 • Det er konfigurert slik at du kan hente ut data på en hvilken som helst URL under www.miljodirektoratet.no som JSON. 
 • For å gjøre det, må du sende en Get-forespørsel til URL-en du ønsker, med headeren Accept: application/json.